NAFTALAN NEFTİ

Naftalan Nefti haqqında qısa məlumat

Naftalan nefti dünyada yeganə neft olub öz müalicəvi əhəmiyyətinə görə əfsanəvi xarakter daşımaqla fiziki-kimyəvi xassəsinə görə başqa neftlərdən fərqlənir.

Bu neft üçün əsas  xarakter yüksək xüsusi çəkiyə (d420=0,9395 q) malik olması, tərkibində yüngül fraksiyanın və bərk parafin karbohidrogenlərin olmamasıdır.

Tərkibində kifayət miqdarda qətran (14% ) olması su ilə möhkəm emulsiya əmələ gətirməsi naftalan neftini başqa neftlərdən fərqləndirir. Müalicəvi xassəsinə görə  dünyada yeganə  neft olan  naftalan nefti Azərbaycan Respublikasında Gəncə şəhərindən 50 km aralı  Murov dağ silsiləsinin ətəyində yerləşir.

Akademik Ə.M.Quliyev

Azərbaycan ET Aşqarlar Kimyası İnstitutunun direktoru, iki dəfə SSRİ-nin və bir dəfə Azərbaycanın dövlət mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi, iki çağırış Azərbaycan Ali sovetinin deputatı mərhum akademik Ə. M. Quliyev, mərhum akademik Yusif Məmməd Əliyevin naftalan nefti haqqında söylədiyi nəzəriyyəni əsas götürərək bu ecazkar neftin kimyəvi tərkibinin hər tərəfli tədqiq olunmasını qarşısına məqsəd qoymuşdur.

 Alim Ə.N.Muradov.

Alim Ə.N.Muradov 1941-ci ildə anadan olmuş. Azərbaycanlıdır, ali təhsillidir, onun elmlər namizədliyi, eləcə də doktorluq dissertasiyasının mövzusu  dünya şöhrətli  naftalan neftinin kimyəvi tərkibini analiz edib tərkibində olan müxtəlif karbohidrogen  qruplarından hansının bioloji aktiv xassəyə və  yüksək müalicə etmə  qabiliyyətinə  malik olduğunu müəyyənləşdirmək olmuşdur.

Ə.N.Muradov SSRİ-nin əlaçı  ixtiraçısı medalı ilə təltif olunmuş, Nyu-York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdür. Naftalan neftinin kimyəvi  tərkibinin  öyrənilməsi və  otaq temperaturunda naftalan neftindən   ekoloji cəhətdən saf halda  müalicəvi naften yağının ayrılması üçün  apardığı  tədqiqat işlərinə aid41 elmi məqaləsi  dərc edilmişdir.

Ə.N.Muradov 1967-1971-ci illərdə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Aşqarlar Kimyası İnstitutunda akademik Ə. M. Quliyevin rəhbərliyi ilə naftalan neftinin kimyəvi tərkibini tədqiq etmiş, müasir fiziki-kimyəvi metodlarla naftalan  neftini öz tərkib hissələrinə ayıraraq qrup-qruluş tərkibini təyin etmişdir. Aşağıda  cədvəl 1-də naftalan neftinin fiziki-kimyəvi xassələri, cədvəl 2-də isə otaq temperaturunda  təbii naftalan neftinin karbohidrogen  və ondan ayrılmış karbohidrogen qruplarının xarakteristikası verilmişdir.

Naftalan neftinin fiziki-kimyəvi xassələri

Xüsusi çəki d420 500 S temp. şərti özlülük Temperatura, S0 Turşuluq, % Miqdarı, % Fraksiya tərkibi
alışma donma Silikagelnən ayrılmış qətran Asfalt Kükürd Azot Başlanğıc  qaynama 350S qaynayan fraksiya, %
0,9395 51,48 125 -20 1,29 11,4 0,49 0,31 0,24 238 25

 Cədvəl 1

Naftalan neftinin karbohidrogen tərkibi və ondan ayrılmış karbohidrogen qrupunun xarakteristikası

Karborhid-rogen qrupu Çıxımı, % nD20 d420 Molekula kütləsi Qrup-quruluş tərkibi
Molekulda həlqələrin sayı Karbonun miqdarı, %
hü ha hn cn cp
Naften 55,0 1,4830 0,8870 285 2,5 2,5 59,0 41,0
Aromatika: yüngül 9,0 1,5152 0,9373 330 2,8 0,9 1,9 55,7 44,3
orta 11,7 1,5549 0,9944 290 3,5 1,5 2,0 75,8 24,2
Ağır aromatik karbohid-rogenlər 10,1 1,6125 1,0492 345 4,7 3,1 1,6 80,0 20,0
Qətran 14,2

 Cədvəl 2

Bizim təşəbbüsümüzlə naftalan neftindən otaq temperaturunda aldığımız müxtəlif karbohidrogen  qruplarının (cədvəl 2-də göstərilmişdir) bioloji aktivliyini və müalicə edici  xassəsini müəyyənləşdirmək üçün göstərilən komponentlər Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kurortologiya və Fiziki metodla müalicə İnstitutuna, AzET Fizologiya İnstitutu, Bakı Dövlət Universitetinin Fizologiya kafedrasına, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının baytarlıq kafedrasına, Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Mikrobiologiya kafedrası və Naftalan şəhərində Naftalan müalicə mərkəzinə göndərildi.

Göstərilən Elmi-Tədqiqat İnstitutları və tibb müalicə mərkəzlərində naftalandan alınan karbohidrogen qruplarının  bakterisid xassələri, maddələr mübadiləsinə təsiri, canlı orqanizmdə fizoloji və biokimyəvi proseslərə təsiri, qanın periferik morfologiyasına və qan dövranına, orqanların müxtəlif  funksiyalarına, müxtəlif canlı orqanizmlərdə mədə və onikibarmaq bağırsaq  yaralarının effektli müalicəsində və baytarlıqda inək və camışların qısırlığının qarşısının alınması, yelinlərində əmələ gələn şişlərin müalicəsində tətbiq edilmişdir. Aparılan çox saylı tibbi tədqiqat işləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, naftalan neftindən  alınan naften karbohidrogen qrupundan ibarət olan müalicəvi yağ yüksək bioloji aktiv xassəyə malik olub əsas müalicə edici qabiliyyəti olan təbii karbohidrogen qrupudur. Müalicəedici xassəyə malik naften yağ karbohidrogen qrupu toksiki xassəyə malik olmayıb, orqanizmin bütün fizoloji  funksiyasına müsbət təsir göstərir. Konsorogen və teratogen xassəsi yoxdur.

Bioloji tədqiqat və həkimlərin müxtəlif xəstəlikləri müalicə etməklə müəyyənləşdirdilər ki, naftalan  neftindən ayrılan naften karbohidrogen  qrupu bu neftin ən aktiv bioloji komponenti olub müalicə üçün tətbiqində ilk müalicəvi təsir edən naften karbohidrogenləridir. Naften karbohidrogen qrupu orqanizmin bütün-fizoloji funksiyasına müsbət təsir etməklə toksiki xassə göstərmir.

Alim Ə.N.Muradov yuxarıda adları çəkilən Azərbaycan Elmi Tədqiqat İnstitutlarının və müxtəlif xəstəliklərin  müalicəsi ilə məşğul olan tibb mərkəzlərinin müalicəvi naften yağına olan tələbatlarını ödəmək üçün 1969-1970-ci illərdə mərhum akademik Ə. M. Quliyevin rəhbərliyi ilə naftalan neftindən 25-400C temperaturda yeni səmərəli texnoloji üsulla müalicəvi naften yağının istehsalı həyata keçirildi.

Gəncə şəhərində Naftalan Sağlamlıq Mərkəzində (2006-cı ildən fəaliyyət göstərir) baş həkim Şahin Babayevin  rəhbərliyi ilə dünya şöhrətli naftalan nefti ilə eləcə də  naftalan neftindən  otaq temperaturunda ayrılmış bioaktiv maddə olan müalicəvi  naften yağı ilə müxtəlif xəstəliklər o cümlədən:

  • Sümük əzələ sistemi xəstəlikləri —  revmatik, artrit, poliartritlər, osteoartrit, osteoartrozlar, travmatik artritlər, spondilyoz, spondiloartroz, osteoxondroz, angiloziriyuşiy spondiloartrit, (bexterev xəstəliyi) spondilit, miozit, tendovaginit, epikondilit, sümük sınaqlarının fəsadlarının müalicəsi, yanıqların fəsadlarında, xroniki osteomielit, oynaqların kontrakturasında və dyupyuitren sindromunda, trofiki yaralarda.
  • Dəri xəstəlikləri — psoriaz, heyrodermit, dəmirov, ixtioz, keratodermiya, ekzema, seboreya, allergik dermatitlər,
  • Qadın cinsiyyət organlarının xəstəlikləri — xroniki salpingit, oforit (salpingo-oforit), parametrit, çanaq organlarının spaykasında, endometrit, infantilizim, uşaglığın hipoplaziyasında, uşaqlığın düzgün olmayan vəziyyətində, yumurtalıgların funksional pozğunluğunda, menstrual siklin pozulmasında, amenozeya, qadın sonsuzluğu, uşaqlıq boynunun eroziyası.
  • Kişi cinsiyyət organlarının xəstəlikləri- kişi sonsuzluğu, xroniki prostatit, uretritlər, xroniki sistit.
  • Mədə bağırsaq sistemi xəstəlikləri — xroniki qəbzlik, metiorizm, həzmin pozulması;
  • Damar xəstəlikləri-aşağı ətraf arterial damarların aterosklrozu, oblitirasiyaedici endarterit gan dövranı pozğunluğunun I-II dərəcəsi,aşağı ətraf vena damarlarının varikoz genişlənməsi, flebiti, tromboflebiti.

Gəncə Naftalan Sağlamlıq Mərkəzində yuxarıda qeyd olunan  xəstəliklərin müalicəsi Naftalan vannaları, işıq müalicəsi, Yod-bromvannaları, masaj və s. proseduraların  köməyilə yüksək səviyyədə aparılır.

Ağ naftalanla müalicə — müalicəvi naften yağı ilə tromboflebitin, radikulitin, qızıl yelin, burun-qulaq və boğaz xəstəliklərinin müalicəsi, ağız boşluğunda əmələ gələn səpkilər və qızartıların müalicəsi, dişlərin dibinin iltihablaşmasında müalicə aparılır. Ən maraqlı hadisələrdən biridə Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən naftalan sağlamlıq mərkəzində müalicəvi naften yağı ilə zob və mədəaltı vəzilərin funksiyası pozulduqda ona qarşı effektli müalicələr aparılır.

Bu bioaktiv maddə zədələnmiş sinirin rengenerasiyasını tezləşdirir, sinir liflərinin keçiricilik xassəsini bərpa edir, hərəkət pozulmalarını aradan qaldırır, vegetativ sinir sisteminin (parasimpatik şöbə) ağrı hissiyyatı həddini və oyanma xassəsini yüksəldir, liflərin regenerasiyasına köməklik edir, bakteriostatik xassəyə malikdir.

Damarları geniləşdirməklə yaranın ətrafında  qan dövranını yaxşılaşdırır. Mədə və onikibarmaq bağırsaq yaraları olan xəstələr 18-20 gün ərzində müalicəvi naften yağı qəbul etdikdə  yarası tam sağalır. Müalicəvi naften yağı kimi yanıq xəstəliyini çox yüksək səviyyədə müalicə edir;

Azərbaycan Respublikasında naftalan nefti ilə müalicə aparan tibb ocaqları və sağlamlıq mərkəzləri çoxdur. Lakin bu tibb ocaqlarının çoxunda tərkibində qətran və aromatik birləşmələr olan  naftalan nefti ilə aparılır. Heç bir elmə əsaslanmır. Xəstəliyin, müalicəsində naftalanın təsir edici mexanizmi izah edilmir. Bunlardan fərqli olaraq Gəncə Naftalan Sağlamlıq Mərkəzində  dok. Ş.Babayevin rəhbərliyi ilə istər təbii naftalan nefti, istərsə də müalicəvi naften yağı (ağ naftalan) ilə müxtəlif xəstəlikləri müalicə edərkən  hər bir xəstəyə elmi olaraq bu müalicə yağlarının təsir edici mexanizmini aydınlaşdırılır. Xəstələri başa  salır ki, naftalan neftindən  aldığımız ağ rəngli, qatı  müalicəvi naften yağı   daxilə qəbul edildikdə  mədə-bağırsağın fəaliyyətini gücləndirir, maddələr mübadiləsini tam  nizamlayır, böyrək, qara ciyər, ürək-damar sistemi, qan və qan-dövranı orqanlarının,  mərkəzi sinir sisteminin və cinsi hormonların fəaliyyətinə müsğət təsir edir. Alim Ə.N.Muradov bunun səbəbini aşağıdakı kimi izah edirlər: Biz ən müasir fiziki-kimyəvi metodlarla (kompüterləşmiş qaz-maye xromotoqrafiya mass-spektroskopiya–maqnit-nüvə  rezonansı) naftalan neftinin  və ondan ayırdığımız müalicəvi naften yağının tərkibində 4-5 və daha artıq kondensləşmiş naften həlqəsindən ibarət karbohidrogenlərin olduğunu praktiki olaraq müəyyən etdik.

Akademin Ə. M, Quliyevin rəhbərliyilə Gəncə şəhərində Azərbaycan Milli EA-nın Gəncə Regional Elm Mərkəzində fəaliyyətə başladığı gündən k.e.d. prof., Əməkdar Elm xadimi F.Y.Əliyevin rəhbərliyilə naftalan neftindən otaq temperaturunda müalicəvi naften yağını istehsal edərək müxtəlif tibb mərkəzlərinə göndərilmişdir.

Müalicəvi naften yağının  420C temperaturaya  qədər  qaynayan fraksiyalarının  bioloji aktivliyinə səbəb onun  tərkibində  kondensləşmiş üç heksametilen həlqəsindən  ibarət  körpüvari quruluşlu tsikloparafinlərin olmasıdır. Yüksək temperaturda qaynayan fraksiyaların   fizoloji aktivliyi isə 4-5 və daha artıq kondensləşmiş  naften həlqəli karbohidrogen birləşmələrin olmasıdır. Bu karbohidrogenlər optiki aktiv xassəli birləşmələrdir.

Göstərilən kabohidrogenlərin quruluşu aşağıdakı kimidir.

Geniş naften kabohidrogenlərinin 320-350, 350-4200 C temperaturunda qaynayan fraksiyalarında müəyyən edilmiş bioaktiv karbohidrogenlərin quruluşu aşağıdakı kimidir:

Bitsiklo (3,2,1) oktan Bitsiklo (2,2,2) oktan

 

 
Tetratsiklo (6,3,1,02,605,10)
dodekan
Pentatsiklo (7,3,1,14,1,2, 02,7, 06,11) tetradekan

 

Geniş  naften karbohidrogen qrupunun 420-500, 500-525C temperatu-runda qaynayan fraksiyalarında müəyyən edilmiş bioloji aktiv və optiki xassəyə malik olan  birləşmələrdən birinin  quruluşu.

 
steran (adiantan)

Bu maddələr insan orqanizmdəki fermentlər, hormonlar və bir çox  bioloji aktiv maddələrin  tərkibinə uyğundur.

Baş həkim Şahin Babayevin təcrübəsindən Naftalan neftini müalicə üçün daxilə qəbul etmək olmaz, çünki onun tərkibində 14% qətran maddəsi və 30% qədər müxtəlif aromatik birləşmələr vardır. Bu neftdən otaq temperaturunda alınan ağ rəngli müalicəvi naften yağı içmək üçün yararlıdır, daxili orqanlardakı  qızartıları, çatları, yaraları sağaldır, qəbzliyi aradan götürür, maddələr mübadiləsini nizamlayır, qanın  tərkibindəki eritrosit, leykosit  və trombositlərin aktivliyini artırır, qanda  hormon və  fermentlərin qatılığını artırmaqla  dissimlyasiya prosesini gücləndirir, insulin ifrazını az miqdarda artırır. Bu ecazkar müalicə yağını təbiət bütün yer üzündə  yaşayan xalqlara qismət edib. Gəncə Naftalan Sağlamlıq Mərkəzinə  buyurun gəlin, müalicə olunun, cənnətə oxşar təbiətimizi seyr edin və müalicə yağını aparmaq üçün bizimlə müqavilə bağlayın.

Gəncə Naftalan Sağlamlıq Mərkəzində dünya şöhrətli naftalan nefti və ondan alınmış müalicəvi naften yağı ilə kompleks  müalicə olunmaq istəyənlər ilin istənilən fəslində bu sağlamlıq  mərkəzinə müalicə üçün gələ bilər.